marți, 3 ianuarie 2012

Comisiile de contestatii pensii - regulament


ORDIN nr. 18.769 din 4 mai 2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii pensii...


EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
             Nr. 1.453 din 2 mai 2011
             MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
             Nr. M.34 din 4 mai 2011
             MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
             Nr. 18.769 din 4 mai 2011
             SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
             Nr. 10.161 din 3 mai 2011
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 9 mai 2011
Data intrarii in vigoare : 9 mai 2011
    ANEXA 2
    --------

                       REGULAMENT
       privind organizarea, funcţionarea şi structura
      comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului
      Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi
        Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

    ART. 1
    (1) În cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, Serviciului Român de Informaţii se înfiinţează comisii de contestaţii, ca organisme de verificare create la nivel naţional care examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele de pensii sectoriale, contestate de către titulari, şi care urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.
    (2) Comisiile de contestaţii prevăzute la alin. (1) se organizează şi funcţionează pe lângă Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Secretariatul general din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, Direcţia generală financiară din cadrul Serviciului Român de Informaţii.
    (3) Activitatea comisiilor de contestaţii se desfăşoară în şedinţe, conform prevederilor prezentului regulament.
    ART. 2
    (1) Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale este compusă din 3 membri titulari, dintre care un preşedinte şi 2 membri, precum şi 3 membri supleanţi, dintre care un preşedinte şi 2 membri, numiţi prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (2) Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor este compusă din 5 membri titulari,
(7) Pot fi membri ai comisiilor de contestaţii prevăzute la alin. (1)-(3) specialişti din cadrul instituţiilor respective, cu experienţă în domeniul pensiilor, juridic, management resurse umane sau economic.
    ART. 6
    (1) Comisiile de contestaţii examinează deciziile de pensie emise de casele de pensii sectoriale în condiţiile <LLNK 12010   263 10 201   0 18>Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit legii.
    (2) Deciziile de pensie emise în sistemul de pensii militare şi de stat ale poliţiştilor, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare până la data de 1 ianuarie 2011, precum şi cele emise în condiţiile <LLNK 12011     1180 301   0 45>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se supun căilor de atac prevăzute de legislaţia în baza cărora au fost adoptate şi se soluţionează de comisiile prevăzute la art. 1.
    ART. 7
    Procedura comisiilor de contestaţii de examinare a deciziilor de pensie supuse contestării reprezintă, potrivit legii, procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
    ART. 8
    (1) Contestaţia împotriva deciziei de pensie, emisă de casa de pensii sectorială, se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării, la casa de pensii sectorială emitentă.
    (2) Casa de pensii sectorială are obligaţia înregistrării contestaţiei la registratura generală.
    ART. 10
    Casa de pensii sectorială are obligaţia înaintării contestaţiei la comisia de contestaţii competentă, în termen de 10 zile de la înregistrare, împreună cu următoarele documente:
    a) dosarul de pensie;
    b) dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;
    c) notă de prezentare a cazului, cuprinzând temeiurile de drept şi de fapt care au condus la emiterea deciziei, precum şi concluziile reieşite în urma reverificării dosarului.
    ART. 11
    (1) Comisiile de contestaţii soluţionează contestaţiile pe baza documentelor existente în dosarul de pensie.
    (2) La soluţionarea contestaţiilor, comisiile de contestaţii verifică sub toate aspectele deciziile de pensie emise de casele de pensii sectoriale, contestate de către titulari, şi urmăreşte aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi stabilirea corectă a drepturilor de pensie.
    ART. 12
    (1) În activitatea lor, membrii comisiilor de contestaţii au obligaţia de a fi imparţiali, de a asigura aplicarea unui tratament juridic nediscriminatoriu tuturor persoanelor care contestă deciziile de pensionare şi de a nu se lăsa influenţaţi în exprimarea liberă a votului în cadrul comisiilor.
    (2) La soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, membrii comisiilor de contestaţii sunt independenţi în exprimarea votului lor şi nu pot fi traşi la răspundere pentru votul exprimat în această calitate.
    (3) Pe perioada soluţionării contestaţiilor, membrilor comisiilor de contestaţii le este interzisă orice formă de comunicare cu contestatorii, altfel decât prin corespondenţa oficială a comisiilor de contestaţii.
    ART. 14
    Prin hotărârile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, comisiile de contestaţii pot decide:
    a) admiterea totală sau parţială a contestaţiei, având drept consecinţă obligatorie revizuirea în mod corespunzător a deciziei de pensie de către casa de pensii sectorială emitentă, potrivit legii;
    b) respingerea contestaţiei.
    ART. 15
    (1) Hotărârile comisiilor de contestaţii adoptate în soluţionarea contestaţiilor cuprind în mod obligatoriu:
    a) numărul şi data adoptării hotărârii;
    b) numele şi prenumele, codul numeric personal, precum şi domiciliul contestatorului;
    c) numărul şi data înregistrării contestaţiei;
    d) numărul şi data deciziei de pensie contestate;
    e) data comunicării deciziei de pensie contestate;
    f) obiectul contestaţiei;
    g) motivarea hotărârii - temeiurile de fapt şi de drept care au condus la admiterea sau la respingerea contestaţiei;
    h) menţiunea că hotărârea comisiei de contestaţii poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă şi termenul prevăzut de lege;
    i) semnăturile preşedintelui, membrilor comisiei şi a secretarului de şedinţă;
    j) ştampila comisiei de contestaţii.
    (2) Hotărârile se redactează în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contestatorului, unul casei de pensii sectoriale şi unul se păstrează la nivelul comisiilor de contestaţii.
    ART. 16
    Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia la comisia de contestaţii.
    ART. 17
    (1) Hotărârile comisiilor de contestaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor de pensii sectoriale interesate, în termen de 5 zile de la data adoptării.
    (2) Hotărârile comisiilor de contestaţii se comunică persoanelor în cauză prin poştă, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data comunicării fiind data primirii sub semnătură a hotărârii.
    (3) Hotărârile comisiilor de contestaţii pot fi atacate, potrivit legii, la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
    (4) Hotărârile comisiilor de contestaţii care nu au fost atacate în termenul prevăzut la alin. (3) sunt definitive.

                          ----------

luni, 2 ianuarie 2012

DESPRE CONTESTAREA DECIZIILOR DE PENSII


PENTRU
Cadrele militare in rezerva sau retragere a caror drepturi de pensii au scazut
ca urmare a recalcularii sau revizuirii pensiilor

   Cadrele militare in rezerva sau retragere a caror drepturi de pensii au scazut, ca urmare a recalcularii, sau revizuirii pensiilor, la primirea deciziilor trebuie sa formuleze contestatii cat mai pertinente posibil.
  Contestatia o scrie fiecare, nu sunt tip si trebuie facuta in termenul legal de 30 de zile asa cum prevede Leg.263/2010, de la primirea respectiv de la data postei locale. 
  Se poate contesta inclusiv scoaterea petentului din baza de calcul a pensiei asa cum era prevazuta in legea 164/2001 si trecerea abuziva in baza de calcul prevazuta de leg.165/2011(OUG 1).
  Se poate contesta tabelul cu venituri realizate daca sa constata diferente intre ce stie petentul si cel oficial.
  Se poate contesta dupa caz incadrarea gresita sau neancadrarea  in una din grupele de munca, pentru o anumita perioada de activitate.
  Se poate contesta ne introducerea primelor sau a altor sporuri specifice in baza de calcul.
  Se poate contesta neincluderea in baza de calcul a salariilor compensatorii pentru care s-a retinut impozit.
  In cazul persoanelor care au lucrat dupa iesirea la pensie, pentru a putea beneficia de cumularea vechimii, trebuie sa se adreseze cu Cartea de Identitate la Casa teritoriala de Pensii de unde o sa primeasca  Adeverinta cu locurile de munca si cu vechimea suplimentara. Aceasta se trimite in original, împreuna cu cererea sa  in care se specifica ca nu beneficiaza de alt tip de pensie., impreuna cu Contestatia, sau separat, titularul pastrand o copie. 
  Contestatiile trebuie obligatoriu trimise cu confirmare de primire la Casa Sect. de Pensii a M.Ap.N. cu specificarea PENTRU COMISIA DE CONTESTATII.
  Termenul legal de raspuns de la data primirii este de 45 de zile si curge de la data confirmarii primirii, sau de la data trimiterii.
  La expirarea acestui termen, in caz de solutionare nefavorabila, sau de neprimire a raspunsului, se deschide proces la instanta competenta de la domiciliul paratului.
 
ANCMRR VRANCEA
Chirica Aurelian