joi, 1 decembrie 2011

1 DECEMBRIE ZIUA NATIONALA A ROMANIEI                  

MESAJ
DE
ZIUA  NATIONALA A ROMANIEI


                  Cu ocazia ZILEI NATIONALE A ROMANIEI, ANCMRR – Fil. Jud. Vrancea Stefan Cel Mare, vă urează sănătate şi fericire, cu speranţa într-o viaţă mai demnă şi mai curată, alături de cei dragi şi de toţi românii de pretutindeni . Fie ca ziua de azi să unească toţi românii în gând şi în simţire pentru ţară şi pentru neamul românesc!

                     Cu deosebită consideraţie,
  
                     Biroul permanent,
               Pres. Cpt. Cdor (rez) Chirica Aurelian
                                
  

duminică, 13 noiembrie 2011


C O M U N I C A T
de la A.N.C.M.R.R. Central 

Biroul Permanent Central comunică :

Cu acordul conducerii A.N.C.M.R.R., în ziua de 16 octombrie 2011, generalul de brigadă (r) Aurel Vornicescu, şeful Departamentului Juridic al Biroului Permanent Central, a participat, ca invitat, la o reuniune a Consiliului Economic şi Social având ca obiect avizarea unei propuneri legislative de modificare a O.U.G. nr.1/2011.
Proiectul legislativ, iniţiat de un număr de senatori aparţinând P.N.L. şi P.S.D. şi depus la Biroul Permanent al senatului, a fost avizat de Consiliul Economic şi Social, cu contribuţia reprezentantului A.N.C.M.R.R., care a insistat pe explicarea sensului benefic al unor completări şi modificări propuse în iniţiativa legislativă respectivă.
În proiectul legii menţionate sunt propuse următoarele :

Art. 1 – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr.165/2011, se modifică şi se completează după cum urmează :

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins :
„(4) În cazul pensiilor prevăzute la alin.(1), pentru care nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie stabilite în conformitate cu datele din Memoriul personal al pensionarului, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul brut pe economie.

2 . La Articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins :
„(2) În situaţia în care prin recalculare a rezultat un cuantum mai mic, se menţine cuantumul pensiei din luna decembrie 2010”.

3. La Articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins :
„Art.6 – (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mici
decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se menţin în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010 începând cu luna ianuarie 2011 până la data emiterii deciziei de revizuire, precum şi după data emiterii deciziei de revizuire”.

4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins :
„Art 7 – (1) În cazul pensiilor prevăzute la art.5, nu mai târziu de data de 31 martie 2012, se va efectua regularizarea acestora prin stabilirea sumelor de plată, în funcţie de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare şi după aplicarea prevederilor art.1 alin.(4).
(2) Sumele de plată se vor achita până cel târziu la data de 31 decembrie 2012”.

5. Anexa 1 se abrogă.
În lunile noiembrie şi decembrie a.c. proiectul de lege urmează a fi discutat de Comisiile permanent ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.


BIROUL PERMANENT CENTRAL

marți, 25 octombrie 2011


ORDIN DE ZI AL COMANDANTULUI ARMATEI A 4-A ROMANE
prin care Generalul Gheorghe Avramescu evocă eroismul militarilor români în luptele duse pentru eliberarea patriei

“Armata 4
Stat major

ORDIN DE ZI nr. 392 bis din 29 octombrie 1944

La chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului răpit prin Dictatul de la Viena aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă în izbânda dreptăţii neamului românesc. Tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu pieptul vostru aţi făcut zăgaz de neînfrânt duşmanului care voia să ajungă la Carpaţi. Apoi, alături de marea armată sovietică, aţi trecut la atac şi după lupte grele de zi şi noapte, fără răgaz, aţi înfrânt dârza apărare a Mureşului. Zdrobit de focul năprasnic al artileriei şi de necontenitele voastre asalturi, inamicul a fost gonit din Ardealul scump.

Prin ploi, prin noroaie şi drumuri desfundate, zi şi noapte aţi luptat cu un duşman dârz şi hotărât şi l-aţi învins.

Azi, când avangărzile trec pe pământ străin, pentru desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, gândul meu se îndreaptă către voi, cu dragoste şi admiraţie pentru faptele voastre de arme. Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul.

Pe cei care au căzut la datorie îi vor preamări urmaşii şi numele lor va fi scris în cartea de aur a neamului.

Încrezători în destinele neamului şi luând pildă de la cei ce au pus patria mai presus decât viaţa, continuăm lupta strâns uniţi în jurul steagului şi a tronului.


Comandantul Armatei 4
General de corp de armată Gheorghe Avramescu


LA MULŢI ANI, GLORIOASEI NOASTRE ARMATE, APĂRĂTOARE A 
TARII SI A POPORULUI ROMAN!

Imagini de la sarbatorirea ZILEI ARMATEI
luni, 24 octombrie 2011


           Cu ocazia zilei de 25 Octombrie,  ZIUA ARMATEI ROMANIEI, 
 ANCMRR Vrancea " Stefan cel mare", va ureaza multa sanatate,
 inplinirea tuturor dorintelor alaturi de cei dragi si multa lumina in suflet !!!
             
              TRAIASCA GLORIOASA ARMATA A POPORULUI ROMAN, 
                                      DE IERI, DE AZI, SI DE MAINE!!!
        
       In numele Biroului Executiv,
       CU DEOSEBITĂ CONSIDERATIE ,
         
               Preşedintele A.N.C.M.R.R.  Filiala jud. Vrancea „Ştefan cel Mare”   
               Cpt. C.dor (r) ing. Chirica Aurelian

luni, 17 octombrie 2011


DIRECTIVA 95/46/CE. MULŢUMIM C.E.! STATUL ISRAEL VA DEŢINE TOATE DATELE NOASTRE PERSONALE!

               Iată ultimul "beneficiu" al apartenenţei noastre la noua uniune sovietică, adică UE: absolut toate datele noastre personale, urmează sa fie transferate pentru "păstrarea în siguranţă deplină", statului Israel. Fireşte, ele vor fi ţinute la curent în timp real. De ce se face asta? Iaca’ aşa, pentru că băieţii pot să o facă! Nu se oferă absolut nici o justificare pentru această aberantă măsură anti-libertate şi nici nu este vorba de vreo reciprocitate. Nu întreabă nimeni [...]
CATRE
DOMNUL DIRECTOR AL
CASEI SECTORIALE DE PENSII A M.Ap.N.

          Membri asociaţiei noastre, cadre militare în rezervă, analizând situaţia pensiilor,
formulează prezenta plângere prealabilă, împotriva modului de aplicare a prevederilor
O.U.G. nr. 117/2010 şi respectiv, împotriva modului de calculare a CBLAS din cuantumul
pensiei aflat în plată.
            La primirea taloanelor de pensie aferente lunilor anului 2011,  observăm că la reţineri apar şi cele pentru CBLAS.
            Având în vedere cuantumul cotei CBLAS, este evident că procentul de 5,5% este calculat din cuantumul total al pensiei şi nu doar pentru câtimea care depăşeşte 740 lei. 
Modul de calcul este vădit eronat şi încalcă dispoziţiile legale, astfel:
1.      În conformitate cu dispoziţiile art. 2969 raportat la art. 2933 lit. f pct. 4 din Codul fiscal, aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 117/2010, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei. Contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contribuţie, nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 lei.
Formularea O.U.G. nr. 117/2010 este extrem de clară şi dincolo de orice posibilitate de interpretare : baza lunară de calcul o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei, iar contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri.
2.   În conformitate cu prevederile L – 19/2000, a cărei metodologie şi prevederi sunt aplicate la recalcularea pensiilor militare, art. 76 – (2), în conformitate cu prevederile L – 263 / 2010 art. 177, în ale căror prevederi ne regăsim, CBLAS trebuie suportat de către stat.
           
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să dispuneţi corectarea erorii produse în calculul cotei CBLAS reţinute în mod necuvenit din cuantumul total al pensiilor noastre şi, pe cale de consecinţă, să dispuneţi restituirea sumelor reţinute fără titlu.
         Prezenta reprezintă plângere prealabilă. 

                                          
    CU DEOSEBITĂ CONSIDERATIE ,       
                       
                     Preşedintele A.N.C.M.R.R.  Filiala jud. Vrancea „Ştefan cel Mare”             
                     Cpt. C.dor (r) ing. Chirica Aurelian
                     chiricaaurelian@yahoo.com
CATRE
GUVERNUL ROMANIEI


             Membri asociaţiei noastre, cadre militare în rezervă, analizând situaţia pensiilor, va roagă sa modificaţi  formularea art. I pct.7 din O.U.G. 107/2010 care  este incorectă după cum urmează:
     Art. I  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,…, se modifică şi se completează după cum urmează: 
            7. La articolul 259, alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei." 
   
         Propunere :
            7. La articolul 259, alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5%, care se aplică diferenţei rezultate din pensie şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei." 
   
         Motivare :
     Ordonanţa de urgenta 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede la     "TITLUL IX2 Contribuţii sociale obligatorii „ :
       Art. 2969. - Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei. Contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contribuţie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei.     Formularea din O.U.G. nr. 117/2010 este extrem de clară şi dincolo de orice posibilitate de interpretare  baza lunară de calcul o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei, iar contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri .  De aici rezultă fără tăgadă că baza lunara, reprezintă suma rămasă  ca diferenţă dintre valoarea pensiei si 740lei. Din aceasta diferenţă se calculează contribuţia de 5,5%. 
    
        Dacă acest principiu general obligatoriu  nu este respectat, se nasc doua probleme:
        1. O dubla reglementare cu acelaşi obiect al reglementării în două legi diferite, lucru interzis de Legea 24/ 2000 cu modificările şi completările ulterioare, privitor la tehnica legislativă.
         2. O gravă discriminare între pensionarii care au o pensie mai mare de 740 lei şi  plătesc din toată pensia contribuţia de 5,5% la asigurările de sănătate  şi cei care au o pensie sub 740 lei care nu plătesc nici o contribuţie la aceste asigurări, dar beneficiază de serviciile medicale oferite de stat.


         Prezenta reprezintă plângere prealabilă în baza art. 7 din Leg. 554/2004.  
        Vă mulţumim anticipat pentru înţelegere,
  


                                              CU DEOSEBITĂ CONSIDERATIE ,
                                           
                       
                     Preşedintele A.N.C.M.R.R.  Filiala jud. Vrancea „Ştefan cel Mare”             
                     Cpt. C.dor (r) ing. Chirica Aurelian
                     chiricaaurelian@yahoo.com
Către
GUVERNUL ROMÂNIEI

                                - DOMNULUI PRIM-MINISTRU EMIL BOC


     Membri asociaţiei noastre, cadre militare în rezervă, analizând situaţia pensiilor, salută legiferarea O.U.G. NR.1/2011.
     Cu toate acestea, pentru ca actul normativ aprobat prin Legea nr.165 din 15.07.2011, să fie loial tuturor pensionarilor M.Ap.N., considerăm că este necesară o corecţie şi a actului normativ  în conformitate cu unele prevederi ale Constituţiei României şi cu unele principii generale de drept, astfel :

     1. Aplicarea principiului neretroactivităţii legii, aşa cum prevede art.15 al.(2) din Constituţia României. Aplicarea acestui principiu la prevederile O.U.G. nr.1/2011, ar crea stabilitatea necesară actului normativ menţionat mai sus, ar da posibilitate tuturor pensionarilor militari să beneficieze de o normă juridică corectă si echitabilă.
Se impune abrogarea şi înlocuirea articolelor 5,6 şi 7 din O.U.G. nr.1/2011 conform celor specificate la punctul 2). De altfel neretroactivitatea legii ca principiu este statuat şi în legea 19/2000, (art.180 al 6) lege la care actuala Lege 119/2010 face trimitere privind modalitatea de recalculare a pensiilor militare      2.  Aplicarea art.47 al. (2), coroborat cu prevederile art.44 al.(1) din Constituţia României, este obligatorie. În acest sens, solicităm Guvernului să modifice O.U.G. NR.1/2011, SĂ ABROGE PREVEDERILE ART.5,6 ŞI 7 DIN O.U:G. NR.1/2011, având în vedere că aceste articole fac vorbire despre recalcularea pensiilor, iar Ordonanţa în întregime se referă la revizuirea pensiilor militare. Articolele abrogate pot fi înlocuite cu următoarele texte care răspund corect ideii de revizuire a pensiilor astfel : Art.5 „Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate, pentru perioada care constituie stagiul de cotizare, şi al căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, se menţin în plată conform deciziei de revizuire”. Art.6 „Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate, pentru perioada care constituie stagiul de cotizare şi al căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, după emiterea Deciziei de revizuire, se menţin în plată în cuantumurile din luna decembrie 2010, până când prin creşteri succesive aceste pensii ajung la cuntumul lunii decembrie 2010”. Art.7 al (1) şi (2) în actuala variantă se va abroga şi va fi înlocuit cu următorul text : Art.7 : Al (1) „Creşterea punctului de pensie aplicat pensionarilor militari se va face proporţional cu creşterea soldelor de grad şi funcţie a militarilor activi”. Al.(2) „procentul de creştere a punctului de pensie în raport cu creşterea soldelor militarilor activi, se va stabili anual prin Legea Bugetului de stat, însă nu va fi mai mic de 50% din creşterea soldelor militarilor activi”.

  3) Potrivit Legii şi practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului, cuantumul pensiei este proprietatea pensionarului. Având în vedere faptul ca debitele acordate prin Deciziile de pensionare sunt bunuri mobile care trec din proprietatea statului în proprietatea pensionarului, orice ştirbire a acestor drepturi de proprietate înseamnă încălcarea prevederilor art.44 al.(1) din Constituţia României şi trebuie sancţionată ca atare.

  4.) Acestă corectie vizează un număr foarte mic de cadre militare în rezerva aproximativ 2500 de oameni deci efortul bugetar suplimentar este minim , fata de importanta reparaţiei morale pe care speram ca sa o faceti. Toate aceste cazuri de drept pot ajunge în faţa C.E.D.O. iar sumele pe care statul le poate pierde nu vor fi mici.
           De asemenea vă rugăm să ne permiteţi să considerăm faptul că, prin prezenta solicitare am îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art.7 din Legea 554/2004.
                                      


       CU DEOSEBITĂ CONSIDERATIE ,
                                           
                       
                  Preşedintele A.N.C.M.R.R.  Filiala jud. Vrancea „Ştefan cel Mare”             
                  Cpt. C.dor (r) ing. Chirica Aurelian
                  chiricaaurelian@yahoo.com