joi, 26 iulie 2012

Instituirea legitimatiei pentru cadrele militare in rezerva sau retragere

In Monitorul Oficial Nr. 518 din 26.07.2012 a fost publicat ordinul ministrului nr. 76 din 13.07.2012.  ORDIN nr. M.76. din 13 iulie 2012 privind instituirea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale
Având în vedere dispoziţiile art. 26 şi 100 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Se instituie legitimaţia pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere pensionari militari, provenite din Ministerul Apărării Naţionale, denumită în continuare legitimaţie.
(2)Legitimaţia se emite şi pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere, foşti pensionari militari de invaliditate din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat,
Art. 2
Legitimaţia se emite în scopul facilitării accesului în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, destinate serviciilor medicale, refacerii capacităţii de muncă sau cazării, precum şi activităţilor recreative, sportive şi culturale, în condiţiile stabilite prin actele normative specifice în domeniu.
Art. 3
Legitimaţia certifică provenienţa cadrului militar din Ministerul Apărării Naţionale, gradul militar şi funcţia avute la data trecerii în rezervă sau direct în retragere.
Art. 4
Legitimaţia este compusă din două file confecţionate din carton plastifiat în exterior, cu dimensiunile standard şi culoarea legitimaţiei militare pentru cadrele militare în activitate, cuprinzând datele din modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
CAPITOLUL II: Emiterea şi evidenţa legitimaţiilor la trecerea în rezervă sau direct în retragere
Art. 5
Emiterea legitimaţiei se face, la solicitarea cadrelor militare, de către structura care iniţiază trecerea în rezervă sau direct în retragere, concomitent cu celelalte demersuri pe linie de personal efectuate la încheierea raporturilor de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 6
Legitimaţia se înmânează titularului, în cadru solemn, odată cu comunicarea ordinului/decretului de trecere în rezervă sau direct în retragere.
Art. 7
Evidenţa legitimaţiilor se ţine nominal, pe serii şi numere, în registre ale căror modele sunt similare celor pentru evidenţa legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002*, cu modificările şi completările ulterioare, de către:
*Ordinul nr. M. 105/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
a)unitatea emitentă, pentru cadrele militare care se trec în rezervă sau direct în retragere din unitatea respectivă;
b)centrele militare pe raza cărora domiciliază respectivele cadre militare trecute în rezervă sau direct în retragere.
Art. 8
În termen de 30 de zile de la data trecerii în rezervă sau direct în retragere, unităţile militare comunică, în scris, situaţia legitimaţiilor eliberate următoarelor structuri:
a)centrelor militare pe raza cărora domiciliază posesorii acestora;
b)Direcţiei calitatea vieţii personalului, numai pentru cadrele militare trecute direct în retragere.
CAPITOLUL III: Emiterea şi evidenţa legitimaţiilor pentru cadrele militare aflate în rezervă sau în retragere
Art. 9
(1)Pentru cadrele militare prevăzute la art. 1, aflate deja în rezervă sau în retragere la data intrării în vigoare a prezentului ordin, emiterea legitimaţiei se face, la solicitarea scrisă a acestora, de către centrele militare pe raza cărora domiciliază respectivele cadre militare.
(2)În termen de 30 de zile de la data emiterii legitimaţiei pentru cadrele militare în retragere, precum şi la scoaterea din evidenţă ca rezervişti şi trecerea în retragere, centrele militare au obligaţia de a comunica, în scris, Direcţiei calitatea vieţii personalului situaţia legitimaţiilor emise.
Art. 10
Evidenţa legitimaţiilor prevăzute la art. 9 se ţine de către centrele militare emitente, în registre ale căror modele sunt similare celor pentru evidenţa legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 11
(1)Legitimaţia i se retrage titularului în următoarele situaţii:
a)în situaţia degradării militare, renunţării la cetăţenia română sau retragerii cetăţeniei române;
b)la preschimbarea legitimaţiei.
(2)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), legitimaţia poate fi retrasă de către centrul militar pe raza căruia domiciliază cadrul militar în rezervă sau în retragere, cu avizul organului de specialitate care asigură asistenţa juridică a respectivului centru militar.
Art. 12
Legitimaţiile pierdute sau furate vor fi declarate nule şi publicate în Buletinul administrativ al Ministerului Apărării Naţionale, cheltuielile fiind suportate de către titularul legitimaţiei.
Art. 13
(1)Regulile de completare a legitimaţiei sunt similare celor pentru completarea legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul modelului legitimaţiei.
(2)Pentru funcţiile care nu sunt libere la publicare se vor înscrie echivalentele acestora, stabilite conform reglementărilor în vigoare.
Art. 14
Cererile privind necesarul de legitimaţii se transmit, ierarhic, de către structurile emitente Direcţiei calitatea vieţii personalului, până la sfârşitul lunii august, pentru anul următor.
Art. 15
Fondurile destinate confecţionării legitimaţiilor se prevăd în proiectul de buget de către directorii programelor majore/ordonatorii de credite şi se repartizează Centrului tehnic-editorial al armatei, în calitate de utilizator de credite.
Art. 16
Tipărirea şi numerotarea legitimaţiilor se realizează de către Centrul tehnic-editorial al armatei, pe baza solicitărilor transmise de Direcţia calitatea vieţii personalului.
Art. 17
Aplicarea timbrului sec şi difuzarea imprimatelor legitimaţiilor către emitenţi se asigură prin grija Direcţiei calitatea vieţii personalului.
Art. 18
Şeful Direcţiei personal si mobilizare si şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului pot emite, în comun, precizări pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.
Art. 19
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul apărării naţionale,
Corneliu Dobriţoiu
ANEXĂ: Legitimaţia pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale
- model -
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 518 din data de 26 iulie 2012


marți, 24 iulie 2012

Noul proiect al legii pensiilor militare - comunicat


COMUNICAT – participare in comisia pentru discutarea proiectului noii legi a pensiilor militare de stat

COMUNICAT
Vă facem cunoscut că joi, 19.07.2012, a avut loc o nouă şedinţă a Comisiei M.Ap.N. pentru discutarea proiectului noii legi a pensiilor militare de stat sub conducerea consilierului ministrului, d.na Luminiţa-Simona Sârbu.
Au participat reprezentanţi ai principalelor structuri militare şi ai unor organizaţii ale militarilor în rezervă şi în retragere.
Delegaţia A.N.C.M.R.R. a susţinut punctele de vedere stabilite, respectiv:
1. Noua lege să nu prevadă o nouă recalculare a pensiilor militare aflate în plată, urmând ca acestea să redevină pensii militare de stat printr-un articol din capitolul „Dispoziţii finale” al legii;
2. Pensiile diminuate sa revină la cuantumul din decembrie 2010
3. Pensiile militare de stat să fie stabilite pe baza veniturilor obţinute de fiecare militar, în întreaga sa carieră;
4. La determinarea cuantumului pensiei militare de stat să fie reprezentate în mod corespunzător veniturile obţinute de militarii care au lucrat în unităţi şi specialităţi cu grad ridicat de risc şi de dificultate mare, de cei care au fost în misiuni desfăşurate în străinătate;
5. Modificări în formularea unor articole.
Din delegaţia A.N.C.M.R.R. care a participat la această activitate au făcut parte următorii: gl. (r) dr. Mihai Iliescu,  gl. (r) Nicolae Spiroiu, fost ministru al apărării naţionale, gl. (r) Vasile Moroianu, gl. (r) Mihail Ciocârlan, gl. (r) Dumitru Ianculescu  specialist financiar, cdr. (r) Constantin Alexandru şi cdr. (r) Chirică Aurelian, preşedintele A. N.C.M.R.R., filiala Vrancea

Şeful Departamentului juridic,
Cdr. (r) Constantin Alexandru